Również przewoźnicy w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz właściciele firm przewozowych to osoby, których praca obarczona jest dużą odpowiedzialnością i ryzykiem wywołania szkód na osobach trzecich. Z tego też względu zaleca się im wykup dobrowolnego ubezpieczenia OC. Zakres czynności zawodowych przewoźnika drogowego definiowany jest przez ustawę o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku. Umowa pieczętująca zawarcie polisy OC z podmiotami realizującymi usługi przewozowe zawierana jest zazwyczaj na okres 12 miesięcy i większość firm spedycyjnych decyduje się na taką formę minimalizacji ryzyka zawodowego, mimo że wykupienie polisy nie jest obowiązkowe. Jest jednak opłacalne! Tego typu ubezpieczenia OC chronią przed skutkami finansowymi szkód wynikłych np. w razie uszkodzenia lub zaginięcia przewożonego towaru . Podobnie jak w przypadku innych typów ubezpieczenia OC, i w przypadku ubezpieczeń od szkody cywilnej dla przewoźników drogowych zachodzą istotne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, kiedy do szkody w mieniu dojdzie np. wskutek rażącego niedbalstwa firmy przewozowej i niewłaściwego zabezpieczenia towarów…

http://www.investray.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here